top of page

Fàilte gu Cleachdi

Lorg tachartasan, buidhnean is clubaichean Gàidhlig!

Gaelic speakers chatting in a cafe

Tachartasan na mìosa

April 2024
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Day (1/5)
Turas dhan Eilean Sgitheanach
+1 more
16
Day (2/5)
Turas dhan Eilean Sgitheanach
+1 more
17
Day (3/5)
Turas dhan Eilean Sgitheanach
+1 more
18
Day (4/5)
Turas dhan Eilean Sgitheanach
+1 more
19
Day (5/5)
Turas dhan Eilean Sgitheanach
+1 more
+2 more
20
19:00
A' Ruith Eadar Dà Dhràgon
+1 more
+2 more
21
22
19:00
Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail
+1 more
23
24
25
26
11:00
Seiseanan Bookbug
+1 more
27
9:30
An Cruinneachadh Gàidhlig agus Cèilidh na Cloinne
+3 more
+4 more
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18:00
Cèilidh Còisir Shruighlea
+1 more
12

Tachartasan

 • Turas dhan Eilean Sgitheanach
  Turas dhan Eilean Sgitheanach
  Mon, 15 Apr
  An t-Eilean Sgitheanach
  15 Apr 2024, 08:00 – 19 Apr 2024, 17:00
  An t-Eilean Sgitheanach
  15 Apr 2024, 08:00 – 19 Apr 2024, 17:00
  An t-Eilean Sgitheanach
  Tha an Comann Ceilteach aig Oilthigh Dhùn Èideann a' dol dhan Eilean Sgitheanach, tha sinn a' cur fàilte air a h-uile duine.
  Share
 • Feasgar Bàrdachd
  Feasgar Bàrdachd
  Fri, 19 Apr
  Grinneabhat
  19 Apr 2024, 19:30 – 21:30
  Grinneabhat, Burger a Tuath, Eilean Leòdhais, HS2 9DA, RA
  19 Apr 2024, 19:30 – 21:30
  Grinneabhat, Burger a Tuath, Eilean Leòdhais, HS2 9DA, RA
  Oidhche de leughadh is èisteachd. Bàrdachd aost’ is ùr.
  Share
 • A' Ruith Eadar Dà Dhràgon
   A' Ruith Eadar Dà Dhràgon
  Sat, 20 Apr
  Ionad nan Ealan Co-aimsireil
  20 Apr 2024, 19:00 – 20:00
  Ionad nan Ealan Co-aimsireil, 350 Sràid Sauchiehall, Glaschu G2 3JD, RA
  20 Apr 2024, 19:00 – 20:00
  Ionad nan Ealan Co-aimsireil, 350 Sràid Sauchiehall, Glaschu G2 3JD, RA
  Thigibh còmhla ris na bàird, Màrtainn Mac an t-Saoir, Ifor ap Glyn agus Noèlia Diaz-Vicedo airson an fhoillseachaidh air 'A' Ruith Eadar Dà Dhràgon'.
  Share
 • Seòmarata
  Seòmarata
  Sat, 20 Apr
  Ionad Ealain Cho-aimsireil
  20 Apr 2024, 20:00 – 22:30
  Ionad Ealain Cho-aimsireil, 350 Sràid Sauchiehall, Glaschu G2 3JD
  20 Apr 2024, 20:00 – 22:30
  Ionad Ealain Cho-aimsireil, 350 Sràid Sauchiehall, Glaschu G2 3JD
  Ainsley Hamill, Seonaid Aitken is NYOS Camerata le aoigh shònraichte Annie Catriona NicDhòmhnaill!
  Share
 • Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail
  Leughadh Co-roinnte agus Sgrìobhadh Cruthachail
  Leantainneach
  Mon, 22 Apr
  Zoom
  22 Apr 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom
  22 Apr 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom
  A' coimhead air bàrdachd & sgeulachdan agus gan cleachdadh gus brosnachadh a thoirt dhan sgrìobhadh againn fhìn.
  Share
 • Seiseanan Bookbug
  Seiseanan Bookbug
  Leantainneach
  Fri, 26 Apr
  Leabharlann Meadhain Shruighlea
  26 Apr 2024, 11:00 – 11:30
  Leabharlann Meadhain Shruighlea, 3 Corn Exchange Rd, Sruighlea FK8 2HX
  26 Apr 2024, 11:00 – 11:30
  Leabharlann Meadhain Shruighlea, 3 Corn Exchange Rd, Sruighlea FK8 2HX
  Thigibh gu na seiseanan spòrsail seo le sgeulachdan, òrain is rannan! ’S e dòigh shocair is thlachmhor a th’ ann air tìde a chur seachad le ur pàiste.
  Share
 • An Cruinneachadh Gàidhlig agus Cèilidh na Cloinne
  An Cruinneachadh Gàidhlig agus Cèilidh na Cloinne
  Sat, 27 Apr
  Tallaichean a' Chorrain
  27 Apr 2024, 09:30 – 15:00
  Tallaichean a' Chorrain, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  27 Apr 2024, 09:30 – 15:00
  Tallaichean a' Chorrain, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  Cothrom do dhaoine agus bhuidhnean coimhearsnachd coinneachadh ri buidhnean nàiseanta gus conaltradh agus beachdachadh air mar is urrainn dhaibh fàs a thoirt air Gàidhlig agus cèilidh air an oidhche.
  Share
 • Seinn Òrain Gàidhlig
   Seinn Òrain Gàidhlig
  Sat, 27 Apr
  Eaglais Phàislig a Tuath
  27 Apr 2024, 09:30 – 13:00
  Eaglais Phàislig a Tuath, Sràid Abercorn, Pàislig, Siorrachd Rinn Friù PA3 4AB
  27 Apr 2024, 09:30 – 13:00
  Eaglais Phàislig a Tuath, Sràid Abercorn, Pàislig, Siorrachd Rinn Friù PA3 4AB
  Clas seinn, fosgailte dhaibhsan aig nach eil Gàidhlig fhathast agus feadhainn aig a bheil i.
  Share
 • Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
  Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
  Sat, 27 Apr
  Comhairle nan Leabhraichean
  27 Apr 2024, 10:00 – 10:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  27 Apr 2024, 10:00 – 10:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  Seiseanan de sgeulachdan agus òrain Ghàidhlig còmhla ri Paddington!
  Share
 • Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
  Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
  Sat, 27 Apr
  Comhairle nan Leabhraichean
  27 Apr 2024, 11:00 – 11:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  27 Apr 2024, 11:00 – 11:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  Seiseanan de sgeulachdan agus òrain Ghàidhlig còmhla ri Paddington!
  Share
 • Cèilidh Còisir Shruighlea
  Cèilidh Còisir Shruighlea
  Sat, 11 May
  Talla Eaglais Paraiste Drochaid Ailein
  11 May 2024, 18:00 – 21:00
  Talla Eaglais Paraiste Drochaid Ailein, 12 Sràid Keir, Siorrachd Sruighlea, Drochaid Ailein, Sruighlea, FK9 4NW, RA
  11 May 2024, 18:00 – 21:00
  Talla Eaglais Paraiste Drochaid Ailein, 12 Sràid Keir, Siorrachd Sruighlea, Drochaid Ailein, Sruighlea, FK9 4NW, RA
  Dannsa cèilidh air a chumail le Còisir Ghàidhlig Shruighlea!
  Share
 • CLUB LEABHRAICHEAN GÀIDHLIG SHRUIGHLEA
  CLUB LEABHRAICHEAN GÀIDHLIG SHRUIGHLEA
  Leantainneach
  Mon, 13 May
  Leabharlann Chamas a’ Bharain
  13 May 2024, 18:00 – 19:00
  Leabharlann Chamas a’ Bharain, St Ninians Rd, Camas a’ Bharain, Sruighlea FK7 9NU
  13 May 2024, 18:00 – 19:00
  Leabharlann Chamas a’ Bharain, St Ninians Rd, Camas a’ Bharain, Sruighlea FK7 9NU
  Thigibh còmhla rinn aig a’ chlub leabhraichean na Ghàidhlig airson luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh, eadar-mheadhanach gu fileanta. 'S e buidheann fàilteach càirdeil a th' ann. Bidh sinn a’ coinneachadh aig Leabharlann Cambusbarron air a’ chiad Diluain de gach mìos.
  Share
 • Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
  Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
  Leantainneach
  Tue, 14 May
  Àrd-sgoil Glinn Challdair
  14 May 2024, 18:30 – 19:30
  Àrd-sgoil Glinn Challdair, High Common Rd, East Kilbride, Glasgow G74 2LP, UK
  14 May 2024, 18:30 – 19:30
  Àrd-sgoil Glinn Challdair, High Common Rd, East Kilbride, Glasgow G74 2LP, UK
  Cèilidh neo-fhoirmeil - Ceòl, cabadaich, copan tì agus cèic tro mheadhan na Gàidhlig.
  Share
 • Clas Còmhraidh (Adhartach) le Ailig Dòmhnallach
   Clas Còmhraidh (Adhartach) le Ailig Dòmhnallach
  Mon, 01 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  01 Jul 2024, 09:00 – 05 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ
  01 Jul 2024, 09:00 – 05 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ
  Chaidh an cùrsa seo a tharraing le chèile dhaibhsan aig a bheil deagh thomhas de Ghàidhlig mar-thà, ach a tha airson na comasan aca a thoirt air aghaidh chun na h-ath-ìre gus an urrainn dhaibh an cuid Ghàidhlig a dhèanamh cho siùbhlach is gnàthasach ’s a ghabhas.
  Share
 • Pìobaireachd is Drumaireachd (fo aois 21)
  Pìobaireachd is Drumaireachd (fo aois 21)
  Mon, 08 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  08 Jul 2024, 09:00 – 12 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  08 Jul 2024, 09:00 – 12 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  Tha an cùrsa seo ag amas air sgilean pìobaireachd, drumaireachd is beum-cheòl (bòdhran, djembe, drùmaireachd ceòl chèilidh) a thoirt am feabhas aig oileanaich òga a tha aig ìre reusanta math air an fheadan, ach gu h-àraid an feadhainn a tha air a bhith ri pìobaireachd airson greiseag cuideachd.
  Share
 • Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose
  Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose
  Mon, 15 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  15 Jul 2024, 09:00 – 19 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  15 Jul 2024, 09:00 – 19 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  Ionnsaich òrain Ghàidhlig le tè de na seinneadairean as cliùitiche ann an Alba air cùrsa goirid le Sabhal Mòr Ostaig.
  Share
 • Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
   Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
  Mon, 29 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  29 Jul 2024, 09:00 – 02 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  29 Jul 2024, 09:00 – 02 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  Air a’ chùrsa seo, bidh thu ag obair a-muigh (cho tric ‘s a ‘s urrainn), a’ coimhead air an àrainneachd bhrèagha, timcheall làrach Shabhal Mòr Ostaig.
  Share
 • Ainmean-Àite na h-Alba
   Ainmean-Àite na h-Alba
  Mon, 12 Aug
  Sabhal Mòr Ostaig
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean, Sgitheanach IV44 8RQ
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean, Sgitheanach IV44 8RQ
  Bidh an cùrsa seo air a theagasg sa Bheurla; chan fheumar eòlas sam bith air Gàidhlig no cànanachas. Tha e a’ tabhann cothrom gus ionnsachadh mun dàimh eadar cànan agus àite, cultar agus cruth-tìre. Chòrdadh an cùrsa ri neach sam bith le ùidh ann an cruth-tìre, cànan is cultar na h-Alba.
  Share
bottom of page