top of page

Fàilte gu Cleachdi

Lorg tachartasan, buidhnean is clubaichean Gàidhlig!

Gaelic speakers chatting in a cafe

Tachartasan na mìosa

April 2024
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
11:00
Seiseanan Bookbug
+1 more
27
9:30
An Cruinneachadh Gàidhlig agus Cèilidh na Cloinne
+3 more
+4 more
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18:00
Cèilidh Còisir Shruighlea
+1 more
12

Tachartasan

 • Seiseanan Bookbug
  Seiseanan Bookbug
  Leantainneach
  Fri, 26 Apr
  Leabharlann Meadhain Shruighlea
  26 Apr 2024, 11:00 – 11:30
  Leabharlann Meadhain Shruighlea, 3 Corn Exchange Rd, Sruighlea FK8 2HX
  26 Apr 2024, 11:00 – 11:30
  Leabharlann Meadhain Shruighlea, 3 Corn Exchange Rd, Sruighlea FK8 2HX
  Thigibh gu na seiseanan spòrsail seo le sgeulachdan, òrain is rannan! ’S e dòigh shocair is thlachmhor a th’ ann air tìde a chur seachad le ur pàiste.
  Share
 • An Cruinneachadh Gàidhlig agus Cèilidh na Cloinne
  An Cruinneachadh Gàidhlig agus Cèilidh na Cloinne
  Sat, 27 Apr
  Tallaichean a' Chorrain
  27 Apr 2024, 09:30 – 15:00
  Tallaichean a' Chorrain, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  27 Apr 2024, 09:30 – 15:00
  Tallaichean a' Chorrain, 54 Corran Esplanade, Oban PA34 5AB, UK
  Cothrom do dhaoine agus bhuidhnean coimhearsnachd coinneachadh ri buidhnean nàiseanta gus conaltradh agus beachdachadh air mar is urrainn dhaibh fàs a thoirt air Gàidhlig agus cèilidh air an oidhche.
  Share
 • Seinn Òrain Gàidhlig
   Seinn Òrain Gàidhlig
  Sat, 27 Apr
  Eaglais Phàislig a Tuath
  27 Apr 2024, 09:30 – 13:00
  Eaglais Phàislig a Tuath, Sràid Abercorn, Pàislig, Siorrachd Rinn Friù PA3 4AB
  27 Apr 2024, 09:30 – 13:00
  Eaglais Phàislig a Tuath, Sràid Abercorn, Pàislig, Siorrachd Rinn Friù PA3 4AB
  Clas seinn, fosgailte dhaibhsan aig nach eil Gàidhlig fhathast agus feadhainn aig a bheil i.
  Share
 • Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
  Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
  Sat, 27 Apr
  Comhairle nan Leabhraichean
  27 Apr 2024, 10:00 – 10:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  27 Apr 2024, 10:00 – 10:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  Seiseanan de sgeulachdan agus òrain Ghàidhlig còmhla ri Paddington!
  Share
 • Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
  Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
  Sat, 27 Apr
  Comhairle nan Leabhraichean
  27 Apr 2024, 11:00 – 11:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  27 Apr 2024, 11:00 – 11:45
  Comhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield St, Partick, Glasgow G11 5QP, UK
  Seiseanan de sgeulachdan agus òrain Ghàidhlig còmhla ri Paddington!
  Share
 • Cèilidh Còisir Shruighlea
  Cèilidh Còisir Shruighlea
  Sat, 11 May
  Talla Eaglais Paraiste Drochaid Ailein
  11 May 2024, 18:00 – 21:00
  Talla Eaglais Paraiste Drochaid Ailein, 12 Sràid Keir, Siorrachd Sruighlea, Drochaid Ailein, Sruighlea, FK9 4NW, RA
  11 May 2024, 18:00 – 21:00
  Talla Eaglais Paraiste Drochaid Ailein, 12 Sràid Keir, Siorrachd Sruighlea, Drochaid Ailein, Sruighlea, FK9 4NW, RA
  Dannsa cèilidh air a chumail le Còisir Ghàidhlig Shruighlea!
  Share
 • CLUB LEABHRAICHEAN GÀIDHLIG SHRUIGHLEA
  CLUB LEABHRAICHEAN GÀIDHLIG SHRUIGHLEA
  Leantainneach
  Mon, 13 May
  Leabharlann Chamas a’ Bharain
  13 May 2024, 18:00 – 19:00
  Leabharlann Chamas a’ Bharain, St Ninians Rd, Camas a’ Bharain, Sruighlea FK7 9NU
  13 May 2024, 18:00 – 19:00
  Leabharlann Chamas a’ Bharain, St Ninians Rd, Camas a’ Bharain, Sruighlea FK7 9NU
  Thigibh còmhla rinn aig a’ chlub leabhraichean na Ghàidhlig airson luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh, eadar-mheadhanach gu fileanta. 'S e buidheann fàilteach càirdeil a th' ann. Bidh sinn a’ coinneachadh aig Leabharlann Cambusbarron air a’ chiad Diluain de gach mìos.
  Share
 • Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
  Cèilidhean Coimhearsnachd Cille Bhrìde an Ear
  Leantainneach
  Tue, 14 May
  Àrd-sgoil Glinn Challdair
  14 May 2024, 18:30 – 19:30
  Àrd-sgoil Glinn Challdair, High Common Rd, East Kilbride, Glasgow G74 2LP, UK
  14 May 2024, 18:30 – 19:30
  Àrd-sgoil Glinn Challdair, High Common Rd, East Kilbride, Glasgow G74 2LP, UK
  Cèilidh neo-fhoirmeil - Ceòl, cabadaich, copan tì agus cèic tro mheadhan na Gàidhlig.
  Share
 • Clas Còmhraidh (Adhartach) le Ailig Dòmhnallach
   Clas Còmhraidh (Adhartach) le Ailig Dòmhnallach
  Mon, 01 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  01 Jul 2024, 09:00 – 05 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ
  01 Jul 2024, 09:00 – 05 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ
  Chaidh an cùrsa seo a tharraing le chèile dhaibhsan aig a bheil deagh thomhas de Ghàidhlig mar-thà, ach a tha airson na comasan aca a thoirt air aghaidh chun na h-ath-ìre gus an urrainn dhaibh an cuid Ghàidhlig a dhèanamh cho siùbhlach is gnàthasach ’s a ghabhas.
  Share
 • Pìobaireachd is Drumaireachd (fo aois 21)
  Pìobaireachd is Drumaireachd (fo aois 21)
  Mon, 08 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  08 Jul 2024, 09:00 – 12 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  08 Jul 2024, 09:00 – 12 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  Tha an cùrsa seo ag amas air sgilean pìobaireachd, drumaireachd is beum-cheòl (bòdhran, djembe, drùmaireachd ceòl chèilidh) a thoirt am feabhas aig oileanaich òga a tha aig ìre reusanta math air an fheadan, ach gu h-àraid an feadhainn a tha air a bhith ri pìobaireachd airson greiseag cuideachd.
  Share
 • Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose
  Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose
  Mon, 15 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  15 Jul 2024, 09:00 – 19 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  15 Jul 2024, 09:00 – 19 Jul 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  Ionnsaich òrain Ghàidhlig le tè de na seinneadairean as cliùitiche ann an Alba air cùrsa goirid le Sabhal Mòr Ostaig.
  Share
 • Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
   Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
  Mon, 29 Jul
  Sabhal Mòr Ostaig
  29 Jul 2024, 09:00 – 02 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  29 Jul 2024, 09:00 – 02 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  Air a’ chùrsa seo, bidh thu ag obair a-muigh (cho tric ‘s a ‘s urrainn), a’ coimhead air an àrainneachd bhrèagha, timcheall làrach Shabhal Mòr Ostaig.
  Share
 • Ainmean-Àite na h-Alba
   Ainmean-Àite na h-Alba
  Mon, 12 Aug
  Sabhal Mòr Ostaig
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean, Sgitheanach IV44 8RQ
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite An t-Eilean, Sgitheanach IV44 8RQ
  Bidh an cùrsa seo air a theagasg sa Bheurla; chan fheumar eòlas sam bith air Gàidhlig no cànanachas. Tha e a’ tabhann cothrom gus ionnsachadh mun dàimh eadar cànan agus àite, cultar agus cruth-tìre. Chòrdadh an cùrsa ri neach sam bith le ùidh ann an cruth-tìre, cànan is cultar na h-Alba.
  Share
 • Ionnsachadh tro Chultar Beò ann am Flòdaigearraidh le Ailig Dòmhnallach (Bhaltois)
  Ionnsachadh tro Chultar Beò ann am Flòdaigearraidh le Ailig Dòmhnallach (Bhaltois)
  Mon, 12 Aug
  Sabhal Mòr Ostaig
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  12 Aug 2024, 09:00 – 16 Aug 2024, 17:00
  Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ
  An co-bhoinn ri Sabhal Mòr Ostaig, bidh Urras Ionad Thròndairnis a’ cur an cùrsa seo air dòigh. Bidh an cùrsa a’ còrdadh gu mòr ri daoine, le còrr is 100 neach air pàirt a ghabhail gu ruige seo. ‘S e cùrsa fad 5 làithean a th’ ann le foghlam sa bhlàr a-muigh is bùithtean-obrach.
  Share
bottom of page