top of page

Buidhnean

Seo liosta neo-iomlan de buidhnean is companaidhean a tha ag obair ann an saoghal na Gàidhlig.

Tha cuid dhiubh seo ag obair ann an/airson a' Ghàidhlig a-mhàin, is tha cuid eile a' dèanamh a' mhòr chuid den obair aca tro mheadhan na Beurla ach tha pròiseactan, iomairtean no obair Gàidhlig eile a' dol aca.

Buidhnean Gàidhlig

bottom of page