top of page

Wed, 31 Jan

|

Tramway

An Ceòl air Feadh na Fèinne

Cuirm làn ciùil, òrain is sgeulachdan a thig beò air beul-aithris is laoidhean Fhinn ic Cumhail is a chòmhlan agus gaisgich eile. Thèid a chumail tro mheadhan na Gàidhlig is na Gaeilge, le mìneachadh sa Bheurla.

 An Ceòl air Feadh na Fèinne
 An Ceòl air Feadh na Fèinne

Àm is Àite

31 Jan 2024, 19:30 – 21:30

Tramway, 25 Albert Dr, Glaschu G41 2PE

Mu dheidhinn an tachartas

‘An Ceòl Air Feadh na Fèinne' -  Cuirm làn ciùil, òrain is sgeulachdan a thig beò air beul-aithris is laoidhean Fhinn ic Cumhail is a chòmhlan agus gaisgich eile. 'S e an sgeul-gaoil tiamhaidh aig Diarmad is Gràinne a th' aig cridhe na cùise. 

Chaidh aig sàr luchd-ciùil is aithris; Mhàiri Hall, Màiri Nic ille Mhaoil, Gràinne Holland, Eamon Doorley is Màrtainn Mac an t-Saoir air cuirm bheòthail tharraingeach a chruthachadh le faicill, thar ochd mìosan deug.  Thèid a chumail tro mheadhan na Gàidhlig is na Gaeilge, le mìneachadh sa Bheurla.

Tiogaidean £17.92.

Lorgar barrachd fiosrachaidh agus cothrom clàradh an seo.

Le taic bho Bòrd na Gàidhlig agus TRACS.

Pàirt de dh'oidhche Gàidhlig aig Celtic Connections, còmhla ri Anne Martin is a charaidean leis An Tinne.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page