top of page

Sat, 18 Nov

|

Talla Baile Obar Pheallaidh

Cèilidh Fèis Thatha

Cèilidh teaghlaich mar phàirt de Fèis Thatha. Bidh fàilte air a h-uile duine!

Cèilidh Fèis Thatha
Cèilidh Fèis Thatha

Àm is Àite

18 Nov 2023, 18:30 – 19 Nov 2023, 21:30

Talla Baile Obar Pheallaidh, 2 Crieff Rd, Aberfeldy PH15 2BJ, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Thig còmhla rinn airson Cèilidh ann an Talla Baile Obar Pheallaidh mar phàirt de Fèis Tahtha!

Bidh ceòl ann bho Chòmhlan Cèilidh Luchd-teagaisg Fèis Thatha agus bidh raffle ann làn de dhuaisean sgoinneil.

Tha an cèilidh fosgailte dhan a h-uile duine - mar as motha 's ann as fheàrr! £10 do dh’inbhich, £5 do chlann. Gheibh clann fo aois 5 agus iadsan a ghabh phàirt anns an fhèis tron là a-steach an-asgaidh.

'S e tachartas BYOB a th’ ann.

Lorgar barrachd fiosrachaidh agus gheibhear tiocaidean an seo air làrach-lìn Fèis Thatha.

Thèid Fèis Thatha fhèin a ruith nas tràithe tron là - eadar 9m is 4f. Bidh bùthan-obrach ann  airson an fhidheall, bogsa-ciùil, giotàr, faram-ciùil, clàrsach agus an fhìdeag airson luchd-tòiseachaidh agus cluicheadairean eadar-mheadhanach abharrachd air buthan obrach airson dannsa-ceum agus camanachd, obair-bhuidhne dha cluicheadaran adhartach, agus Fèis Bheag agus Cròileagan dhan fheadhainn as òige.

Chithear barrachd fiosrachaidh mun Fhèis fhèin an seo.

Cuiridh sinn crìoch air an deireadh-sheachdain madainn Didòmhnaich (19mh) le seisean jam neo-fhoirmeil. Thèid seo a stiùireadh le oidean Fèis Thatha agus mar sin thoir leat na h-ionnstramaidean agad agus gabh pàirt ann, no gabh cupa cofaidh agus suidhe agus èist ris a' cheòl. Tha fàilte air a h-uile duine de gach aois agus gach comas a thighinn ann - chan eil ann ach port is còmhradh!

Tha barrachd fiosrachaidh mun seisean-ciùil ri lorg an seo.

Na caillibh a-mach. Chì sinn ann sibh, chì sinn ann sibh!

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page