top of page

Thu, 16 Nov

|

Ionad Ionnsachaidh Bail’ Iain

ClannGàidhlig

Cleasaichean Gàidhlig eadar-mheadhanach.

ClannGàidhlig
ClannGàidhlig

Àm is Àite

16 Nov 2023, 18:30 – 20:30

Ionad Ionnsachaidh Bail’ Iain, West Johnstone Campus, Beith Rd, Johnstone PA5 0BB, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Clasaichean Gàidhlig eadar-mheadhanach gach seachdain. Thèid a' chiad clas a lìbhrigeadh air 26.10.23 agus an clas mu dheireadh air 14.10.23. 

Cosgais £3 gach seachdain, pàighte gach teirm ro làimh. Mar sin £24 fad 8 seachdainean.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu na clasaichean seo agus an obair eile a tha a' dol aig ClannGàidhlig air an làrach-lìn aca. Faodar cuideachd fios a chur thuca ann am post-d gu fios@clanngaidhlig.org neo air am fòn aig 01505 335873.

Tha na clasaichean air taic fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig tron sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page