top of page

Wed, 21 Feb

|

Àrd-sgoil Ìle

‘Do chànan, do chothrom’ ann an Ìle

Bu toil le Àrd-sgoil Ìle tachartas mòr sgoile a dhèanamh a chuireas fàilte air ar coimhearsnachd. Bidh còmhradh Gàidhlig a bhrosnachadh fhad ’s a tha còmhlan-ciùil traidiseanta na sgoile a' cluich.

 ‘Do chànan, do chothrom’ ann an Ìle
 ‘Do chànan, do chothrom’ ann an Ìle

Àm is Àite

21 Feb 2024, 14:00 – 15:30

Àrd-sgoil Ìle, Bogh Mòr, Ìle PA43 7LS

Mu dheidhinn an tachartas

Bidh co-fharpais ealain againn - cleachdaidh sinn na dealbhan seo ann an taisbeanadh agus nì sinn bùithtean-obrach far am bi daoine a’ dèanamh prìneachan le Gàidhlig sgrìobhte orra. 

Chì a’ choimhearsnachd buaidh na Gàidhlig anns na cuspairean eile cuideachd, m.e. ealain Ceilteach, ainmean àite airson cruinn-eòlas. A bharrachd air sin bidh sinn a’ sealltain ar cànan, cùltar agus cothroman ann an Gàidhlig agus a’ coimhead air na fiomlaichean a rinn sinn airson Film G.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig.

'S e Àrd-sgoil Ìle a bhios a' ruith an tachartas seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page