top of page

Sat, 18 Nov

|

Àrainn Choimhearsnachd Bhràghad Albainn

Fèis Thatha

Cothrom do chlann is daoine òga bhon sgoil-àraich gu AS6 na sgilean aca anns na h-ealain Ghàidhlig a leasachadh – ceòl traidiseanta, dannsa-ceum agus camanachd.

 Fèis Thatha
 Fèis Thatha

Àm is Àite

18 Nov 2023, 09:00 – 16:00

Àrainn Choimhearsnachd Bhràghad Albainn, Breadalbane Community Campus, Crieff Rd, Aberfeldy PH15 2DU, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Bidh Fèis Thatha air ais am-bliadhna airson an treas uair agus 's e an eadhon as motha agus as fheàrr a bh' ann roimhe a bhiod ann!

Air Disathairne 18 Samhain bidh bùthan-obrach againn airson an fhidheall, bogsa-ciùil, giotàr, faram-ciùil, clàrsach agus an fhìdeag airson luchd-tòiseachaidh agus cluicheadairean eadar-mheadhanach ann am P4-S6. Chan fheum eòlas sam bith a bhith agad (no fiù 's ionnstramaid) airson a thighinn a dh’ fheuchainn bùth-obrach, agus dhaibhsan a tha air beagan a chluich - carson nach fheuch thu clas eadar-mheadhanach?

'S e obair-bhuidhne an clas as fheàrr dha cluicheadaran adhartach san àrd-sgoil agus ionnsaichidh tu mu bhith ag ullachadh agus ag obair mar chòmhlan. Bidh fàilte air ionnstramaidean sam bith!

Bidh bùthan-obrach dannsa-ceum agus camanachd againn cuideachd. Am measg ar luchd-teagaisg am-bliadhna tha Fiona NicAsgaill, Iain Somerville, Signy Jakobadottir, Liam Ross, Emma Siosalach Wright, Eòghann Duncan, Mìcheal Biggins agus Sophie Stephenson.

Bidh Fèis Bheag a’ ruith fad an latha, dhaibhsean a tha ann an BS1 gu BS3, le measgachadh de chur-seachadan ciùil is ealain. Gheibh luchd-fritheilidh eòlas air diofar eileamaidean de phrìomh thachartas na Fèise, a’ toirt dhut blasad spòrsail is tarraingeach de cheòl traidiseanta, òrain, dannsa agus ealain. 

Mu dheireadh, ’s e seisean spòrsail, neo-fhoirmeil a th’ anns a’ Chròileagan againn, a tha an-asgaidh dha na luchd-fritheilidh as òige, le geamannan, ceòl, sgeulachdan, rannan, ealain, obair-ciùird agus barrachd!

Thig còmhla rinn air an oidhce airson Cèilidh ann an Talla Baile Obar Pheallaidh. Bidh an Cèilidh a’ ruith eadar 6.30f agus 9.30f le ceòl bho Chòmhlan Cèilidh Luchd-teagaisg Fèis Thatha! Bidh raffle ann làn de dhuaisean sgoinneil agus is e BYOB a th’ ann. Tha an cèilidh fosgailte dhan a h-uile duine - mar as motha 's ann as fheàrr! £10 do dh’inbhich, £5 do chlann. Gheibh clann fo aois 5 agus iadsan a ghabh phàirt anns an fhèis tron là a-steach an-asgaidh.

Cuiridh sinn crìoch air an deireadh-sheachdain madainn Didòmhnaich (19mh) ann an Taigh-dhealbh Birks bho 11m gu 1f le seisean jam neo-fhoirmeil. Thèid seo a stiùireadh le oidean Fèis Thatha agus mar sin thoir leat na h-ionnstramaidean agad agus gabh pàirt ann, no gabh cupa cofaidh agus suidhe agus èist ris a' cheòl. Tha fàilte air a h-uile duine de gach aois agus gach comas a thighinn ann - chan eil ann ach port is còmhradh! 

Lorgar barrachd fiosrachaidh agus gheibhear tiocaidean an seo air làrach-lìn Fèis Thatha

Na caillibh a-mach. Chì sinn ann sibh, chì sinn ann sibh!

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page