top of page

Mu Dheidhinn Cleachdi

Lorg tachartasan, clubaichean agus buidhnean Gàidhlig!

Gaelic speakers chatteing over a coffee

Air an làraich-lìn seo, lorgar fiosrachadh mu thachartasan, chlubaichean is bhuidhnean Gàidhlig agus cothroman do dhaoine tighinn còmhla gus Gàidhlig a chleachdadh.

Faodaidh sibh pàirt a ghabhail anns na rudan anns a bheil ùidh agaibh agus Gàidhlig a chleachdadh ann an dòigh tlachdmhòr, neo-fhoirmeil aig an aon àm.

 

Faodaidh sibh cuideachd bathar Cleachdi fhaighinn, bràistean 's a leithid, a sheallas dha daoine gu bheil sibh deiseil agus deònach Gàidhlig a bhruidhinn.

Chaidh an iomairt Cleachdi a chruthachadh le Bòrd na Gàidhlig an dà chuid gus cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh ann an suidheachaidhean eadar-dhealaichte agus gus am biodh e nas fhasa luchd-labhairt na Gàidhlig aithneachadh.

Cò?

Daoine a tha ag iarraidh Gàidhlig a chleachdadh còmhla ri daoine eile.

Dè?

Lorg cur-seachadan, buidhnean agus tachartasan tro mheadhan na Gàidhlig.

Carson?

Cothrom tighinn còmhla airson pàirt a ghabhail ann an rudan anns a bheil ùidh agaibh.

Càite?

Aghaidh ri aghaidh neo air-loidhne; le daoine ann an Alba agus air feadh an t-saoghail.
bottom of page